Blue Flower

Sri Rama Jeyam

                    You can watch live from this LINK

                     All the updated Videos are on YouTube

 

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்

       

 

ஸ்ரீ ராம ஜெயம்

 

பீமரதசாந்தி

தெகிவளைஸ்ரீஆஞ்சநேயர்ஆலயஸ்தாபகர்அவதாரத்திருநாள்தமதுஎழுபதாவதுஅகவையை

எட்டுவதால்பீமரதசாந்திகிரியைவிசேடசமயாச்சாரியர்களினால்சுவாமிகளின்இருப்பிடமான

இலங்கைதெஹிவளைஸ்ரீஆஞ்சநேயர்ஆலயத்தில்18/3/2018ஞாயிற்றுக்கிழமைவளர்பிறை

உத்தரட்டாதிநட்சத்திரமும்பிரதமைதிதியும்கூடிவரும்சுபதினத்தில்நீண்டஆயுள்வேண்டி

ஓதுவார்களின்கிரியைகள்நடைபெறும்.இக்கிரிகைகளில்சுற்றத்தார்நலன்விரும்பிகள்

பக்தர்கள்பெரியோர்கள்அனைவரும்சமூகமளித்துஉங்கள்நல்லாசிகளை

சுவாமிசந்திரசேகரதம்பதிகளுக்குஅருளுமாறுவேண்டுகின்றோம்.

                                                   அறங்காவலர்

 

 

 

Sri Rama Jeyam

 

 

  

First Sri Anjaneyar Temple in Sri Lanka

 

Sri Anjaneyar worship dawned in Sri Lanka by Our Chandrasekara swamiji. It is new era for Anjaneyar devotees. Anjaneyar worship increased in Sri Lanka.   Our Sri Anjaneyar temple is the first one established on 30th June 1996 at 3/11 Bodhirukkarama Road, Kalubowila Dehiwala.

 

There are two epics called as Ramayana & Mahabharata. It is most valuable & precious gift for Hindus. Hinduism has been called as Sanathana dharma. Incarnation of Vishnu’s mission that both epics in Ramayana Sri Rama to establish the dharma and destroy demons and in Mahabharata Sri Krishna “thushta nigraha sishtaparipalana”. Siranjeevi Anjaneyar performed his duty according to Rama & Sri Krishna.

 

We have to think and always to remember that Sri Chandrasekara Swamigal not only founder of this first temple in Sri Lanka devotee of Anjaneyar and devotees devotee. We can’t look for sincere devotee and founder in this era. Before we think about Anjaneyar temple history, that we have to how swamigal performed with hundred percent efforts and over look personal history. Sanskrit ‘Kuha’ means that deepest hiding cave. Anjaneyar devotees increasing day by day because of the enlighten preaching of our Sri Chandrasekara Swamigal springs from Kuha (inner deepest Heart). Childhood of the swamigal skilled performance is able to visualize through Anjanam that whatever occurrence can be relayed. In Hinduism, that there are main six twigs of deities such as Siva, Vishnu, Shakthi, Ganapathy, Murugan and sun that they are followed by Saivism Vaisnavaism, Shaktham, Ganapthiyam, Gowmaram and Chowram.

 

Srimath Chandrasekara swamigal established First Temple in Sri Lanka and a first chariot in the world for Sri Rama’s beloved devotee Anjaneyar. How this temple creative idea dawned? Swamigal while he working as purchasing officer at Swed. Lanka Engineering Ltd also be performed Anjaneyar’s prayer at home in Ranajeyagama Dehiwala. He Shifted to 75 1/1, Allen Avenue Dehiwala. Then increase the time for longtime prayers as usual. One of his friends has observed this and when swamigal was free he has told about his problems. Swamigal told to come next day for the prayers. He came and observed and completely devoted with the prayers. Then this has spread to the people and day by day devotees have been increased.

In 1998 Launched a first ever chariot for Anjaneyar in this phenomenon world. After ten days yaga Pooja Anjaneyar Jayanthi festival grandly celebrated and chariot procession begins at 8:00 am and accomplished in the evening 6:00pm. Prior to chariot festival begin holy water of Seeta Eliya soil and twig of the tree bring it offer Pooja. After that only chariot moves from the place. 

“Anjilae ondru pettan Anajile ondrai thavi
Anjilae ondru araha ariyarkaha ehi
Anjilae ondru petta annankai kandu ayalar ooril
Anjilae ondrai vaithan avan nammai alithu kappan.”

 

Son of vayu (air deity) crossed over sea (water) by way sky for Rama and met the Sita Devi daughter of earth He fired Sri Lanka. He protect us

 

We warmly and cordially welcome the devotees and get Anjaneyar grace.

 

Main deities


All deities had been made out carved with rock stone. The main Panchamuga Anjaneyar deity was erected with 48 days special yaga pooja beneath of the deity. About sixty feet ditch dug out and put pancha ratnam, 60ft. golden rode touch the feet of deity holy waters from junction of holy rivers Ganga Yamuna Saraswathy brought it from India. It was kept protection of devotees underneath of the feet of Panchamuga Anjaneyar omagundam also be installed between Sri Rama and Anjaneyar. Temple faced by east Main deity entrance of Gopuram Thanvanthary deity is there.

Right side Main deity Vinayagar and left is Murugan, Goddess Shakthi, Saraswathy and Laxumi by side goddess Nagammah then come around other side Vasantha mandapam that is called Elluntharulli and all planets (grahams) are installed in straight in front of small deity Anjaneyar. Side of entrance Vairavar deity is established. Entirely different temple from other structures and it is a wonderful structure. All part of our island and from all over the countries devotees arrive to worship. Sincere worship to be performed in front of Anjaneyar and get shower of blessings.

There are several miraculous and wonderfully solved problems and gains as well as obtain full of blessings from this temple so many diseases cured, so many difficulties vanished off  under the Guidance of swamiji.

At present, 12 days festival of Sri Anjaneyar Jeyanthi Vizha is commenced  on 17/12/2016 , chariot Festival on 27th December 2016  accomplish with Jeyanthi Vizha Special Abhishekam with 409 conshell called as “ Valmpuri sangu  Day & Night meals provided to devotees whole festival days. In front of the temple Saneeswaran temple has been built. It is facing Sri Anjaneyar. Devotees whoever comes 100% solved or cured or recovered any kind of problems

 

                                        Om shanthi! om Shanthi! om shanthi!

               

 

 

 

Consecration Ceremony of Sri Anjaneyar Temple and Shani Bhagwan Temple

 

In most South Indian Hindu temples around the world, Kumbabishekam, or the consecration ceremony of the temple, performed once every 12 years. It is usually done to purify the temple after a renovation or simply done to renew the purity of the temple. Hindus flock to witness this event on the consecration date as it is believed that witnessing it gives a good soul 1000 "punya", or good karma.

 

Swami Chandrasekaran was born in the year 1948 in Nawalapitiyia town of Nuwara- eliya district. His parents were of Indian origin (Kerala). At the early age of 11 it was observed that Swami ji used to often go into trance while chanting Hanuman chalisa and used to start vibrating & jumping vehemently thereafter.

 

After completing his school education, Swami ji worked for several years in Jaffna, Kandy & Colombo. While serving as a personal secretary to the proprietor of a Swedish company in Kadawatha namely Swede Lanka Engineering P Ltd, Swamiji used to visit a temple in Dehiwala in the evenings and helped devotees in eradicating their problems such as health, personal or any other social problems.

 

At a later stage Swami ji rented a small house in Allen Avenue in Dehiwala and started preaching in the holy name of Sri Anjaneyar and arranged Anyadanam on every Sunday. As Swamiji’s preaching spread across the country, almost 2000 devotees started following him and finally it was decided in 1996 that the first Pancha Mukha Anjaneyar temple will be constructed in Dehiwala, Sri Lanka.

 

A few years later with the support of Minister Thondaman and devotees of Anjaneyar the popular Anjaneyar Temple in Ramboda was built. The history of Sri Lanka reveals the presence of Ramayana trails which may be observed at Sita Amman temple in Sita- Eliya, Nuwara-Eliya.

 

The first Anjaneyar chariot in the world was initiated in Sri Lanka in the year 1998 by Chandrasekara Swamiji and continues every year in the month of December. Every year in the month of December, Sri Anjaneyar Jeyanthi is celebrated in the Anjaneyar temple followed by the chariot festival.

 

History reveals that Shani bhagwan had cursed Lord Kuberan who governed the Lankan land, the force of which could be reduced by praying to Sri Hanumanji & Shani bhagwan. Pancha Mukha Sri Anjaneyar Temple trust has constructed Shani Bhagwan temple at the same premises and are holding the consecration ceremony on 25th March 2015. Sri Anjaneyar Temple’s consecration ceremony is also scheduled for 25th March 2015.

 

Devotees from all over the world are expected to join and take blessings of Sri Anjaneyar and Shani bhagwan.